Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Stichting Huis Bergh, gevestigd te ‘s-Heerenberg aan de Hof van Bergh 8 7041 AC. Het beschrijft hoe de organisatie met uw persoonsgegevens omgaat. Huis Bergh hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

 

1. Reikwijdte

Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die Huis Bergh over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website bezoekt, een donatie doet, Ridder, Heer of Vriend van Huis Bergh wordt, sponsort, deelneemt aan een van onze ontvangsten en evenementen of gebruik maakt van een van onze andere diensten, of wanneer u aankopen doet via de ticketservice of op andere wijze producten en of diensten van ons afneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

 

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt of de producten die u afneemt, onder andere:

  • • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.
  • • Uitsluitend indien van toepassing uw bankrekeningnummer.
  • • De inhoud van de uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

   

  3. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

  Huis Bergh verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Huis Bergh reeds persoonsgegevens van u in zijn bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

  • • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
   Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om uw aankoop van producten en het verzoek tot het leveren van diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerkt Huis Bergh uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.
  • • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Huis Bergh
   De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren en om onze bezoekers en relaties gerichter te kunnen benaderen. Dit betekent dat de organisatie uw gebruik van onze producten en diensten analyseert en deze informatie gebruikt om onze producten en services te verbeteren en om u een betere gebruikerservaring te bieden (analyse van de webpagina’s die u op onze website bezoekt en welke producten en diensten u gebruikt).
  • • Op basis van toestemming
   Voor zover nodig, wordt u om toestemming gevraagd om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze producten en diensten.
   U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder vermeld.
  • • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
   Huis Bergh kan uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

   

  4. Gebruik van cookies

  De website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, als ook voor marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Huis Bergh verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

   

  5. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

  Alleen geautoriseerde werknemers van Huis Bergh hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Huis Bergh.

   

  De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden niet aan derden openbaar gemaakt zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezelijking van doeleinden zoals omschreven onder punt 3. Zo kan de organisatie uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die Huis Bergh met u sluit, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kan Huis Bergh uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

  Huis Bergh werkt alleen met organisaties die persoonsgegevens voor Huis Bergh verwerken volgens de nieuwe eisen in het kader van de AVG.

  Momenteel werkt Huis Bergh met zes organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het gaat om:

   • Eventix, voor het online kopen van tickets,
   • Mailchimp, voor het verzenden van de nieuwsbrieven
   • 2keer.nl, voor het beheer van de website
   • Reeleezee voor de facturering
   • Google, voor Google Analytics
   • SO-WIFI, voor het gebruik van WIFI door onze gasten

   

  6. Beveiliging

  Huis Bergh neemt gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, worden technische en organisatorische maatregelen getroffen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

   

  7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  De organisatie bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke er een lopende relatie met u is; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan Huis Bergh onderworpen is; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van de juridische positie van Huis Bergh (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

   

  8. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

  Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

  • • Recht op inzage. Op uw verzoek wordt u kosteloos informatie verstrekt betreffende de persoonsgegevens die de organisatie over u verwerkt.
  • • Recht op rectificatie. Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens gecorrigeerd, aangevuld, geblokkeerd of verwijderd in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
  • • Intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens.
  • • Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
  • • Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van Huis Bergh de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
  • • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zal Huis Bergh uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
  • • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van Huis Bergh.
  • • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing wordt u een overzicht verstrekt van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
  • • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

  Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

   

  9. Contactgegevens

  Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop Huis Bergh uw persoonsgegevens verwerkt of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de organisatie via onderstaande contactgegevens:

   

  Kasteel Huis Bergh
  Postbus 155
  7040 AD ‘s-HEERENBERG

   

  info@www.huisbergh.nl

   

  Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is 29 mei 2018. De meest recente versie staat op www.huisbergh.nl.